12 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Oferta pracy - Pielęgniarka MUŚ Inowrocław

Oferta pracy od dnia 1 stycznia 2021 r.

Proszę o zapoznanie się z zakresem obowiązków i wymaganiami formalnymi, które będą uwzględniane przy rozpatrywaniu Państwa ofert.

Oferty pracy niepokrywające się z określonymi wymaganiami nie będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną

Stanowisko – Pielęgniarka

Miejsce pracy – 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy , Miejsca  Udzielania Świadczeń Inowrocław

Siedziba Pracodawcy - Toruń ul. Okólna 37

Rodzaj umowy o pracę – umowa o pracę na okres próbny z możliwością dalszego zatrudnienia na czas nieokreślony    

Wymiar czasu pracy – pełen etat  

 

Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Zadania na stanowisku:

realizacja zadań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, profilaktyką zdrowotną, nadzorem sanitarno-higienicznym, przeciwepidemicznym oraz zabezpieczenia medycznego bieżącego funkcjonowania 12. WOG.

 

Do obowiązków Pielęgniarki należy w szczególności:

1) wykonywanie i przedstawianie do zatwierdzenia Kierownikowi Ambulatorium
dokumentów obrotowych (protokołów zużycia itp.);  

2) nadzór nad ewidencją oraz wyposażeniem apteczek kompanijnych oraz
uzupełnianie i rotacje materiałów opatrunkowych;

3) udział we wszelkich przedsięwzięciach leczniczych (przyjęcia ambulatoryjne,
zabiegi, hospitalizacja) i profilaktycznych oraz szkoleniach sanitarnych;

4) zabezpieczenie medyczne przedsięwzięć i szkoleń 12. WOG oraz jednostek
i instytucji wojskowych z rejonu odpowiedzialności a także jednostek czasowo
przebywających w RO;

5) udzielanie pomocy medycznej w zdarzeniach nagłych w tym stanach zagrożenia
zdrowia i życia kadrze zawodowej, pracownikom a także innym osobom tego
wymagającym;

6) realizacja czynności kontrolnych w zakresie stanu sanitarno-higienicznego
i przeciwepidemicznego oraz prowadzenie określonej w tym zakresie
dokumentacji i sprawozdawczości;

7) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8)  obsługa systemów informatycznych obowiązujących Ambulatorium 12. WOG;

9)  utrzymanie właściwego stanu sanitarno – higienicznego w zakresie pełnionych zadań i obowiązków;

Wymagania:

- średnie medyczne i 1 rok stażu pracy;

- doświadczenie w obszarze;

- obsługa PC w zakresie pakietu MS OFFICE;

 

Dodatkowe/Mile widziane:

- poświadczenie bezpieczeństwa.

Dokumenty aplikacyjne:

- Curriculum Vitae zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych;

- Podanie o pracę;

- oświadczenie RODO.

Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów:

Kancelaria 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Toruń ul. Okólna 37, 
bud. nr 97 p.11. Kancelaria przyjmuje dokumenty w godzinach 800 - 1100; 1300 - 1430

 

Numer telefonu kontaktowego 12 WOG – 261 433 285.

 

Termin składania dokumentów od 12.11.2020 r. do 04.12.2020 r.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi formalne powiadomieni zostaną telefonicznie po zweryfikowaniu dokumentów aplikacyjnych. Brak możliwości skontaktowania się telefonicznie z kandydatem ubiegającym się o zatrudnienie (nieodebranie telefonu przez kandydata lub brak łączności) – będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miejsce rozmów - 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Okólna 37.

 

INFORMACJA:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 12. Wojskowy Oddział Gospodarczy, Toruń, ul. Okólna 37.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, możliwy jest kontakt z inspektorem pod adresem: 12wog.iodo@ron.mil.pl, lub telefonicznie: 261 433 259.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 5.  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnie wrażliwe) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte.
 7.  Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
 9.  Pani/ Pana dane nie są poddawane profilowaniu.
 10. 10.  W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi  do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w 12.WOG jest możliwy pod nr telefonu 261 433 259 oraz pod adresem email 12wog.iodo@ron.mil.pl

 

UWAGA:

Na rozmowie kwalifikacyjnej należy przedstawić dokumenty potwierdzające staż pracy, wykształcenie oraz posiadanie kwalifikacji zgodnie z danymi zawartymi 
w CV.

Po zakończeniu rekrutacji, wyłonieniu kandydata do zatrudnienia i zawarciu umowy o pracę z wybranym kandydatem pozostałe dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone. 

O wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powiadomieni zostaną telefoniczne przez pracownika Sekcji Personalnej.

 

Załączniki

Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej KULBICKI Czas wytworzenia: 2020-11-12 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2020-11-12 00:00 Ostatnia zmiana: 2020-11-12 10:17
go-up
Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-100 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660

  
 • BIP