12 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Oferta pracy Inspektor Technicznego Utrzymania Nieruchomości

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy jako administrator nieruchomości wojskowych zlokalizowanych w Garnizonie Toruńi Inowrocław poszukuje kandydatów na stanowiska:

Inspektor Technicznego Utrzymania Nieruchomości branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Siedziba pracodawcy -  12 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Okólna 37  Toruń.      

Rodzaj umowy o pracę – umowa o pracę  na pełen etat na okres próbny 3 miesiące z możliwością dalszego zatrudnienia na czas określony.

Czas pracy – 7.00 – 15.00

Do głównych obowiązków na stanowisku Inspektora TUN należy

 • Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich;
 • Nadzorowanie prac remontowych i  konserwacyjnych;
 • Udział w technicznych odbiorach robót wykonywanych sposobem zleconym i gospodarczym;
 • Bezwzględne przestrzeganie postanowień ustawy „Prawo budowlane” oraz przepisów branżowych;
 • Udział w prowadzeniu i uaktualnianiu książek obiektów budowlanych;
 • Nadzór nad usuwaniem usterek i awarii infrastruktury wojskowej;
 • Wykonywanie zapotrzebowań na materiały i sprzęt do prac konserwacyjnych i remontowych;
 • Prowadzenie i uaktualnienie ewidencji eksploatacyjno – remontowej budynków i budowli;
 • Udział w okresowych przeglądach wojskowych obiektów budowlanych pod względem ich sprawności technicznej, wymogów prawa budowlanego i ochrony ppoż.;
 • Rozliczanie robót wykonywanych sposobem zleconym w przypadku pełnienia obowiązków inspektora nadzoru;
 • Kontrola wykonywanych przez konserwatorów prac sposobem gospodarczym oraz ich rozliczanie raz w miesiącu;
 • Kontrola realizacji zaleceń przeglądów rocznych i pięcioletnich stanu technicznego obiektów budowlanych;

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. Wykształcenie minimum średnie techniczne; 
 2. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 3. Znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego
 4. Przynależność do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 Dodatkowe/Mile widziane:

- ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub zaświadczenie o niekaralności,

Dokumenty aplikacyjne

- Curriculum Vitae zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych 

- list motywacyjny.

- podanie o pracę.

- dokumenty aplikacyjnych należy podpisać czytelnie.

Miejsce i termin złożenia CV

Kancelaria Jawna 12 WOG ul. Okólna 37  bud. 97 p. 11 w godzinach 8.00-10.00; 12.00 – 14.30

Termin  do 30.10.2020 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne powiadomieni zostaną telefonicznie po zweryfikowaniu dokumentów aplikacyjnych. Brak możliwości skontaktowania się telefonicznie z kandydatem ubiegającym się o zatrudnienie (nieodebranie telefonu przez kandydata lub brak łączności) oferta nie będzie rozpatrywana. Telefon do kontaktów 261433318

 

Miejsce rozmów - 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Okólna 37.

INFORMACJA:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  w Toruniu, ul. Okólna 37.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, możliwy jest kontakt z inspektorem pod adresem: 12wog.iodo@ron.mil.pl, lub telefonicznie: 261 433 259.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 5.  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnie wrażliwe) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte.
 7.  Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom ani
  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych,
  a także prawo do cofnięcia zgody.
 9.  Pani/ Pana dane nie są poddawane profilowaniu.
 10.  W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi
  do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w 12.WOG jest możliwy pod nr telefonu 261 433 259 oraz pod adresem email 12wog.iodo@ron.mil.pl

 

UWAGA:

Na rozmowie kwalifikacyjnej należy przedstawić dokumenty potwierdzające staż pracy, wykształcenie oraz posiadanie kwalifikacji zgodnie z danymi zawartymi w CV.

Po zakończeniu rekrutacji, wyłonieniu kandydata do zatrudnienia i zawarciu umowy o pracę z wybranym kandydatem dokumenty aplikacyjne komisyjnie zostaną zniszczone. O wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powiadomieni zostaną telefoniczne przez pracownika kadr.

Załączniki

Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej KULBICKI Czas wytworzenia: 2020-10-13 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2020-10-13 00:00 Ostatnia zmiana: 2020-10-19 07:49
go-up
Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-100 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660

  
 • BIP