BIP Strona Główna
Zadania
Środa, 19 września 2018 r.

W Siłach Zbrojnych RP rozpoczął się proces zmian w stacjonarnym sposobie zabezpieczenia jednostek wojskowych na obszarze całego kraju poprzez wdrożenie terytorialnego systemu zabezpieczenia funkcjonowania jednostek wojskowych w garnizonach Sił Zbrojnych RP opartego na Wojskowych Oddziałach Gospodarczych (WOG).

Głównym celem utworzenia wojskowych oddziałów gospodarczych jest oddzielenie w jednostkach wojskowych funkcji operacyjno-szkoleniowych od gospodarczo-finansowych.

Zastosowanie tego rozwiązania zapewni zracjonalizowanie wykorzystania potencjału logistycznego, uporządkowanie struktur bieżącego zabezpieczenia wojsk na szczeblu taktycznym, a w efekcie poprawę jakości świadczenia usług logistycznych przez ich profesjonalizację oraz zmniejszenie kosztów obsługi finansowo-logistycznej w garnizonach. Usprawni także działanie dowódców jednostek operacyjnych.
W ramach opisanego powyżej procesu na podstawie: rozkazu Nr Pf-19/Org. Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 09 marca 2011 r. w sprawie: realizacji zmian organizacyjnych i etatowych w stacjonarnym systemie zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP sformowano 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu.

Na podstawie Decyzji Nr 244/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2011 r. oraz Decyzji nr 373/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2011 r. w sprawie łączenia jednostek budżetowych, jednostka budżetowa III stopnia, 12 WOG w Toruniu, połączyła się z jednostkami budżetowymi:

 • 2 Pułkiem Komunikacyjnym w Inowrocławiu;
 • Centrum Szkolenia i Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu;
 • 6 Samodzielnym Oddziałem Geograficznym w Toruniu;
 • 56 Pułkiem Śmigłowców Bojowych w Inowrocławiu;
 • 1 Bazą Materiałowo – Techniczną w Toruniu;

i została sformowana w kompleksie 1 BMT przy ul. Okólnej 37 w Toruniu.

12 WOG jest logistyczną, stacjonarną jednostką  Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, podporządkowaną bezpośrednio pod 1 Regionalną Bazę Logistyczną w Wałczu.

 
Na Komendanta 12 WOG-u został wyznaczony dotychczasowy dowódca 1 BMT płk Eryk HOFFMANN.
Głównymi zadaniami nowo powstałej jednostki jest zabezpieczenie 38 jednostek i instytucji wojskowych w Toruniu, Inowrocławiu, Włocławku i Ciechocinku w następującym zakresie:

 • Obsługa finansowa oraz prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej zabezpieczanych jednostek wojskowych;
 •  Zaopatrywanie jednostek w uzbrojenie i sprzęt wojskowy (UiSW), środki materiałowe, środki bojowe, indywidualne wyposażenie, artykuły powszechnego użytku;
 •  Zabezpieczenie eksploatacji UiSW, zapewnienie warunków do obsługi bieżącej UiSW, napraw oraz kontroli technicznej pojazdów;
 •  Zabezpieczenie realizacji żywienia i obsługi żołnierzy;
 •  Mobilizowanie jednostek wojskowych nowo formowanych;
 •  Realizacja ochrony fizycznej obiektów wojskowych;
 •  Administrowanie i bieżąca eksploatacja nieruchomości jednostek wojskowych;
 •  Zabezpieczenie medyczne.

oraz dodatkowo w dziale 06 – finanse, składy sprzętu 2 Pułku Inżynieryjnego dyslokowane
w m. Grudziądz, Soczewka i Nowy Dwór Mazowiecki.

Na formowanie 12 WOG nałożyła się restrukturyzacja Sił Zbrojnych RP w rejonie odpowiedzialności, związana przede wszystkim z formowaniem 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu, przeformowaniem 56 Pułku Śmigłowców Bojowych w 56 Bazę Lotniczą w Inowrocławiu oraz przeformowaniem 2 Pułku Komunikacyjnego w 2 Pułk Inżynieryjny, również w Inowrocławiu.
Właśnie specyfiką 12 WOG-u odróżniającą go od innych Wojskowych Oddziałów Gospodarczych jest zabezpieczenie obsługi infrastruktury lotniskowej 56 Bazy Lotniczej 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Latkowie koło Inowrocławia.

Poza tym, w związku z wprowadzanymi zmianami w zaopatrywaniu jednostek wojskowych podporządkowanych Szefowi Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego WP, 12 WOG występuje w roli organu zaopatrującego w dziale 15, obejmując zaopatrywaniem w wydawnictwa geograficzne obszar północnej Polski.

 
Jesteś: 2925056 gościem na naszej stronie